Politica de confidențialitate

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv pe site-ul nostru web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acesteia.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Pentru a accesa website-ul companiei, nu este nevoie sa ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.

Ce date cu caracter personal prelucrează compania?

În vederea desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar UE), compania vă poate solicita anumite date cu caracter personal. În acest sens, VERTICAL DESIGN va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de domiciliu sau de reședință, adresa de e-mail, adresa IP.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele vizate ale căror date pot fi prelucrate de către VERTICAL DESIGN, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt: clienţii persoane fizice și juridice ai companiei, vizitatori, public larg, reprezentanţii / împuterniciţii legali sau convenţionali.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopul comerţului electronic, prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora, reclamă, marketing și publicitate, precum și pentru executarea contractului, soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la produsele și serviciile achiziționate, returnarea produselor, rambursarea contravalorii produselor, asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la comenzile plasate sau la bunurile și serviciile companiei, inclusiv pentru scopuri impuse de legislația fiscală și contabilă, colectare debite, recuperare debite restante, soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti.

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor fi prelucrate de VERTICAL DESIGN cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru produsele și serviciile companiei, inclusiv cele dezvoltate împreună cu parteneri, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai VERTICAL DESIGN, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

În cazul în care compania intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizate au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal. Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele dvs. cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de VERTICAL DESIGN, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea companiei, vă puteţi dezabona folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe”.

Conform legii, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție şi procesul decizional individual automatizat, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor dumneavoastră de către VERTICAL DESIGN, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, aveți dreptul de a solicita, în orice moment, ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată companiei, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing. Vă puteți exercita drepturile enumerate mai sus prin adresarea unei cereri scrise, semnate și datate, transmisă la sediul VERTICAL DESIGN.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, VERTICAL DESIGN va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de desfăşurare a activităţilor companiei, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie sau de ştergere (cu excepţia situaţiei în care compania prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie sau de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către VERTICAL DESIGN pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale companiei şi sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce compania depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul VERTICAL DESIGN. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, compania utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Refuzul furnizării datelor solicitate de către VERTICAL DESIGN pentru efectuarea unei comenzi, determină imposibilitatea de a finaliza comanda, neîncheierea contractului la distanță și implicit imposibilitatea livrării produselor sau serviciilor comandate.

În cazul în care vă modificați, prin utilizarea formularelor de pe site, datele personale furnizate deja către VERTICAL DESIGN și există comenzi în derulare, comenzile respective își păstrează datele de la momentul efectuării comenzii, iar livrarea Produselor se va face neluându-se în considerare noile date.

VERTICAL DESIGN nu vă solicită, prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail) informații confidențiale, parole personale etc. În cazul în care dumneavoastră divulgați astfel de date către terți, aceștia poartă întreaga responsabilitate pentru propriile acțiuni. În asemenea situații, compania nu va fi responsabilă pentru niciun fel de prejudiciu.

Plata online a produselor și/sau serviciilor se poate efectua în condiții de siguranță deplină utilizând un card bancar. Pentru asigurarea securității tranzacțiilor, VERTICAL DESIGN folosește serviciile e-commerce oferite de NETOPIA Payments. Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie să introduceți datele necesare autorizării tranzacției în platforma de plăți, urmând instrucțiunile furnizate de această platformă. VERTICAL DESIGN nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră. Acceptand Termenii și Condițiile, sunteți de acord cu furnizarea adresei dumneavoastră de e-mail către NETOPIA Payments, în vederea transmiterii confirmării de plată. Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către NETOPIA Payments constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite şi/sau derularea activităţii comerciale contractuale.

Livrarea produselor prin curier implică prelucrarea datelor necesare livrării comenzii de către furnizorul partener, Innoship, și firmele de curierat. Pentru finalizarea corespunzătoare a comenzii, este important ca datele de livrare (adresa de domiciliu sau reședință) și personale (nume/ prenume, număr de telefon). Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către Innoship constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite şi/sau derularea activităţii comerciale contractuale.